حلقه ی do یا به عبارتی do while همانند حلقه ی while برای تکرارهای نامعلوم استفاده می گردد. نحوه ی نوشتن این حلقه به شکل زیر می باشد:

do{

statements

}while(condition);

که در آن شما به جای کلمه ی statements می توانید دستورات خود را وارد نمایید. و به جای کلمه ی conditionشرط خاتمه ی حلقه  می تواند قرار بگیرد و تا زمانیکه شرط حلقه نادرست باشد دستورات داخل حلقه تکرار می شود.

نکته: هر دو کلمه ی do و while در این حلقه اجباری می باشد و شاید به همین خاطر هم به آن حلقه ی dowhile هم گفته می شود.

نکته۲: در حلقه ی do استفاده از سمیکالن(;) در انتهای شرط الزامی می باشد و در صورتی که آن را ننویسیم یک خطای زمان کامپایل رخ خواهد داد.(برای مشخص نمودن علائم و کلمات اجباری در حلقه ی do آنها را با رنگ قرمز مشخص نموده ایم.)

حال برای بیشتر متوجه شدن شما حلقه ی do و همینطور حلقه ی while را با مثالی بررسی می نماییم.

شباهتهای حلقه ی do و حلقه ی while

با استفاده از حلقه ی while اعداد ۰ تا 9 را در صفحه نمایش می نویسیم.

int  i = 0;

 while( i < 10){

  cout << i;

i++;

}

و دستورات بالا را با استفاده از حلقه ی do به شکل زیر می توانیم بازنویسی نماییم.

int  i  = 0;

do{

cout << i;

i ++;

}while(i < 10);

هر دو دستور بالا معادل هم هستند.