آقا ما دیگه مطلبی برای ارئه نداریم چون ماه مهر می باشد :دی بازم آن می شیم