باز ماه مهر فرا رسید و ما باید بریم مدرسه و برای مدال آوردن آماده شیم (!!!!ایشاالله میاریم ) وبریم مدرسه دیگه ولی خیلی سخته:دی