یکی از کتابخانه های پرکاربرد در سی پلاس پلاس صف می باشد که در الگوریتم هایی نظیر بی اف اس و ... کاربرد دارد. دلیل آن ویژگی صف است. یعنی هر تنها می تواند به انتهای آن اضافه شود و تعدادی ویژگی دیگر...


توابع این کتابخانه در لینک زیر همراه مثال موجود است:

http://www.cplusplus.com/reference/queue/queue/


empty : خالی بودن صف را چک می کند

size : تعداد اعضای صف را بر می گرداند

front , back: دسترسی به ابتدا و انتهای صف

push: اضافه کردن عنصر به انتهای صف

pop: حذف عنصر آخر

و ...


این هم یک نمونه کد برای توابع گفته شده: http://paste.ubuntu.com/8389228/