سوال خیلی با حالیه و کد با حالی داره سوال سی رو دو باره داردم 

لینک 

خیلی با حاله ولی من AC گرفتم:دی


جواب: http://codeforces.com/contest/469/submission/7884050